Tajne Hrvatske psihološke komore vrijedne 80 lipa

Mnogi su spremni dati veliki novac kako njihove tajne na bi bile javno objavljene, ali kakve tajne mogu koštati 80 lipa?

Psihološko proljeće već je pisalo o sukobu interesa Blanke Žic Grgat, koja je do listopada 2019. godine bila članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore (HPK) te ujedno državna službenica u Službi za upravni nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Naime, navedena je kao zaposlenica te službe bila u poziciji da vrši inspekcije nad Hrvatskom psihološkom komorom. Ukratko, bila je u poziciji da nadzire “samu sebe” te svoje kolege iz upravnog odbora. Od listopada 2019. godine, navedena nije više u upravnom odboru, ali još uvijek ima poziciju u Etičkom povjerenstvu HPK-a.

Zbog navedenog sukoba interesa, Psihološko proljeće je odlučilo istražiti kolika su bila primanja Blanke Žic Grgat u vrijeme dok je bila članica Upravnog odbora HPK.

U srpnju ove godine podnijeli smo zahtjev za pristup informacijama HPK-u kojim se tražio uvid u primitke Blanke Žic Grgat, ali HPK je odbio dostaviti tražene podatke, uz obrazloženje da bi omogućavanje pristupa takvim podacima “predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život fizičkih osoba”.

Podnijeli smo žalbu Povjereniku za informiranje, a Povjerenik je u listopadu ove godine donio odluku kojim se poništava rješenje HPK-a te se odobrava pristup informaciji o isplaćenom primitku Blanki Žic Grgat od strane HPK-a za 2018. godinu.

Nakon toga, HPK je zatražio naknadu troškova koji nastanu u slučaju kada se dokument iz fizičkog oblika pretvara u elektronički te donio zaključak o uplati troškova u iznosu od 0,80 kuna, a koje HPK ima pravo tražiti u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Prema istima Kriterijima, iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ako isti ne prelaze iznos od 50 kuna. Međutim, HPK je zaključio da je svrsishodno angažirati pravnika koji je pisao zaključak, isprintati zaključak te platiti troškove dostave, a sve radi podmirivanja nastalog troška u iznosu od 80 lipa. Drago nam je da HPK konačno troši novac svojih članova na strogo poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa. Nadamo se da će to raditi i ubuduće!

Psihološko proljeće je podmirilo nastali trošak te konačno dobilo potvrdu o primicima Blanke Žic Grgat za 2018. godinu. U godini kada je još uvijek protuzakonito tj. bez odobrenja ministra bila u upravnom odboru HPK-a, Blanka Žic Grgat je od HPK-a u 2018. godini primila 23.251,49 kuna.

Postavlja se pitanje: kako je moguće da osoba, koja je bez odobrenja ministra obnašala dužnosti u upravnom odboru HPK-a te ujedno bila službenica u odjelu minitarstva nadležom za nadzor iste komore, može biti u Etičkom povjerenstvu te iste komore i sudjelovati u donošenju odluka o povredama Kodeksa etike psihološke djelatnosti?

Odgovor je samo jedan: u Hrvatskoj je sve moguće, osobito u komorama.

Ivana Zelić, mag. iur.

Građanska inicijativa “Psihološko proljeće”