Analiziramo članarine, prihode, rashode i imovinu 27 komora: Što su komore poduzele za pomoć svojim članovima i gospodarstvu?

U posljednjih mjesec dana svjedoci smo užurbanog predočavanja mjera za spas gospodarstva i pomoći poduzetnicima u prevladavanju krize uzrokovane koronavirusom. Prvi paket pomoći gospodarstvu sastojao se od sveukupno 63 mjere, čime je ponovno na vidjelo izašla rascjepkanost i pretjerana birokratizacija cjelokupnog sustava. Međutim, u konačnici se sve više manje svodi na mjere plaćanja poreza u posebnim okolnostima, sufinanciranje plaća te moratorije i nove kredite za likvidnost. Sve u svemu, Vlada RH reagirala je promptno, uzevši u obzir stavove poduzetnika, čime je zaslužila prolaznu ocjenu. Međutim, o učinkovitosti mjera za spas gospodarstva zasad ipak možemo samo špekulirati. Konačna ocjena ovisit će o brojnim faktorima.

Kao što već ranije izvijestili, ukupna imovina svih 27 komora danas iznosi 628.039.558,00 kuna. Stoga se postavlja jasno pitanje – koje mjere su komore poduzele i implementirale za pomoć svojim članovima i gospodarstvu u cjelini? Odgovor na to pitanje za svaku od 27 komora dajemo u tekstu koji slijedi, a pritom razmatramo i tko su uopće obveznici plaćanja članarine u pojedinim komorama te koliku članarinu oni plaćaju. U stavku godišnjeg prihoda od članarina uračunali smo i članske doprinose.

Hrvatska gospodarska komora

Krenimo najprije od Hrvatske gospodarske komore. Obveznici plaćanja članarine u HGK su sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u RH, osim pravnih osoba koje obavljaju obrt. Članarina HGK plaća se mjesečno, a ovisno o prihodima pojedinog poduzetnika, razvrstava se u tri kategorije i plaća u iznosima od 42,00 kn, 1.083,00 kn, odnosno 3.973,00 kn. S obzirom na novonastalu situaciju, Skupština HGK je 20. ožujka 2020. godine usvojila Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine, kojom je privremeno ukinuta obveza plaćanja članarine za određene djelatnosti u razdoblju od 01. ožujka do 31. svibnja 2020. godine. Koje djelatnosti su oslobođene plaćanja članarine možete provjeriti u samoj Odluci i njezinom Prilogu.

Ukupni prihodi HGK su 2019. godine iznosili 234.457.719,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 161.437.761,00 kn. S druge strane, rashodi HGK su 2019. godine iznosili ukupno 208.404.595,00 kn, od čega čak 89.379.668,00 kn ili 42,9% svih rashoda činili su rashodi za radnike. Kada bi HGK sve svoje članove oslobodila plaćanja članarine za navedeni kvartal, izgubila bi otprilike 40 milijuna kuna, čime bi ostvarila gubitak za 2020. godinu, ali s obzirom na cjelokupnu imovinu od čak 286.681.497,00 kuna i monopolski položaj na tržištu, to zasigurno ne bi bio veliki udarac.

Hrvatska obrtnička komora

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj obrtničkoj komori su svi obrtnici te trgovci pojedinci koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske u skladu sa zakonom. Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 76,00 kn, a plaća se tromjesečno, i to do isteka drugog mjeseca u tromjesečju za to tromjesečje.Odlukom o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jednistveni sustav organiziranosti obrta, Skupština HOK-a u svrhu otklanjanja negativnih posljedica izazvane pandemijom koronavirusa koje narušavaju gospodarsku aktivnost i/ili uzrokuju znatnu štetu poslovanja obrtnika, utvrdila je da se II. tromjesečje (travanj, svibanj i lipanj) 2020. godine, otpisuje zaduženje obveznog komorskog dopinosa za sve članove. Dakle, svi članovi HOK-a oslobođeni su plaćanja komorskog dopinosa za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.

Ukupni prihodi HOK-a su 2019. godine iznosili 22.240.434,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 14.635.007,00 kn. S druge strane, rashodi HOK-a su iste godine iznosili 18.267.719,00 kn, od čega su čak 6.526.869,00 kn ili 35,7% svih rashoda činili rashodi za radnike. Uz pretpostavku da bi prihodi od članarine HOK-a ove godine bili isti kao i prethodne, zbog oslobođenja plaćanja komorskog doprinosa za II. tromjesečje, HOK će izgubiti 3.658.751,75 kn, odnosno četvrtinu prihoda od članarina za 2019. godinu. Čak i s takvim gubitkom, HOK bi ovu godinu završio s pozitivnom platnom bilancom.

Hrvatska poljoprivredna komora

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj poljoprivrednoj komoru su svi poljoprivrednici upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno posebnom propisu kojim se propisuju načini i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova, a postoji i mogućnost dobrovoljnog članstva. Sukladno internim propisima HPK-a dostupnim na njihovoj internetskoj stranici, članarina se plaća u mjesečnom iznosu od 6,00 kn, iako prema obavijesti HPK-a ne postoji obveza plaćanja članarine, a samim time ne postoji niti oslobođenje od plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HPK-a su 2019. godine iznosili 543.543,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 19.734,00 kn. S druge strane, rashodi HKZR-a su 2019. godine iznosili 2.248.212 kn, od čega su 515.341,00 kn ili 22,9% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora arhitekata

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori arhitekata su ovlašteni arhitekti, ovlašteni krajobrazni arhitekti; ovlašteni arhitekti urbanisti; ovlašteni voditelji građenja arhitektonske struke; ovlašteni voditelji građenja krajobrazne struke; ovlašteni voditelji radova arhitektonske struke; ovlašteni voditelji radova krajobrazne struke i strane osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije arhitektonske struke i poslove struke krajobrazne arhitekture u svojstvu odgovorne osobe u skladu s posebnim propisima. Članarina se HKA-u plaća u godišnjem iznosu od 1.800,00 kn, koji iznos je moguće platiti u dva obroka. HKA je zajedno s četiri inženjerske komore izradila prijedlog od deset hitnih mjera za sektor graditeljstva, ali zasada nema odluke o oslobođenju plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HKA su 2019. godine iznosili 5.154.572,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 5.001.289,00 kn. S druge strane, rashodi HKA su iste godine iznosili 4.986.522,00 kn, od čega su 1.064.251,00 kn ili 21,3% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora su magistri i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji na području Republike Hrvatske obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost. Članarina se HKER-u plaća u različitim iznosima, ovisno o tome obavljaju li članovi nesamostalan rad, privatnu praksu, jesu li u mirovini i sl. Primjerice, članovi HKER-a koji obavljaju privatnu praksu, članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 75,00 kn, što godišnje iznosi 900,00 kn. Zanimljivo je da i članovi koji su zaposleni u inozemstvu plaćaju članarinu HKER-u, i to u godišnjem iznosu od 600,00 kn. Trenutno ne postoji odluka HKER-a o oslobođenju od plaćanja članarine, a njihovo obrazloženje bilo je kako još nisu zaprimili takav zahtjev od svojih članova.

Ukupni prihodi HKER-a su 2019. godine iznosili 248.770,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 240.230,00 kn. S druge strane, rashodi HKER-a su iste godine iznosili 230.424,00 kn, a važno je napomenuti kako rashoda za radnike nije bilo jer HKER nema svojih zaposlenika.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike su ovlašteni inženjeri elektrotehnike koji u svojstvu ovlaštene osobe obavljaju stručne poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba te strane osobe elektrotehničke struke koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije elektrotehničke struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, dok inženjeri gradilišta i voditelji radova slobodno odlučuju o svojem pristupanju komori. Članarina se HKIE-u plaća u godišnjem iznosu od 1.920,00 kn, koji iznos je moguće platiti u dva obroka. HKIE je zajedno s četiri inženjerske komore izradila prijedlog od deset hitnih mjera za sektor graditeljstva, ali zasada nema odluke o oslobođenju plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HKIE-a su 2019. godine iznosili 5.062.853,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 4.984.189,00 kn. S druge strane, rashodi HKIE-a su 2019. godine iznosili 3.879.086,00 kn, od čega su 760.093,00 kn ili 19,6% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva su ovlašteni inženjeri strojarstva koji obavljaju poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja; inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke koji obavljaju poslove vođenja građenja u skladu s posebnim zakonima te strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke. Pritom je važno navesti kako se ovlašteni inženjeri strojarstva udružuju obvezno, dok inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu i istupu iz članstva HKIS-a. Članarina se HKIS-u plaća u godišnjem iznosu od 1.800,00 kn, koji iznos je moguće platiti u dva obroka. HKIS je zajedno s četiri inženjerske komore izradila prijedlog od deset hitnih mjera za sektor graditeljstva, ali zasada nema odluke o oslobođenju plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HKIS-a su 2019. godine iznosili 4.073.584,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 2.939.232,00 kn. S druge strane, rashodi HKIS-a su 2019. godine iznosili 3.828.985,00 kn, od čega su 841.106,00 kn ili 21,97% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora inženjera tehnologije, prometa i transporta

Sukladno zaprimljenoj obavijesti Hrvatske komore inženjera tehnologije, prometa i transporta, obveznici plaćanja članarine su svi članovi koji su položili stručni ispit i stekli pravo članstva u HKITPT-u. Članarina se HKITPT-u plaća u godišnjem iznosu od 300,00 kn. Članovi HKITPT-a trenutno nisu oslobođeni plaćanja članarine, a kako navode u tijeku je promjena kompletnog rukovodstva pa se očekuje izrada novog modela financiranja.

Ukupni prihodi HKITPT-a su 2019. godine iznosili 127.432,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 57.900,00 kn. S druge strane, rashodi HKITPT-a su iste godine iznosili 131.216,00 kn, a važno je napomenuti kako rashoda za radnike nije bilo jer HKITPT nema svojih zaposlenika.

Hrvatska komora medicinskih sestara

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori medicinskih sestara su medicinske sestre koje obavljaju djelatnost zdravstvene njege; medicinske sestre koje sudjeluju u obrazovanju u predmetima koji se odnose na zdravstvenu njegu te zdravstveni radnici koji rade na poslovima zdravstvene/sestrinske njege, dok Medicinske sestre koje ne obavljaju neposredno svoju djelatnost; koje obavljaju sestrinsku djelatnost izvan Republike Hrvatske; nezaposlene ili umirovljene mogu biti članovi Komore. Članarina se u HKMS-u plaća u iznosu od 0,4% mjesečne bruto plaće, odnosno 0,4% od iznosa koji je osnovica na koju se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje za medicinske sestre koje obavljaju privatnu praksu. HKMS svoje članove nije oslobodila plaćanja članarine u novonastaloj situaciji, ali je 09. travnja 2020. godine upućen dopis ministru zdravstva kojim se predlaže donošenje odluke o nagrađivanju medicinskih sestara i medicinskih tehničara, kao i drugog zdravstvenog i nezdravstvenog osobolja, koje radi u skrbi za pacijente oboljele od bolesti COVID-19.

Ukupni prihodi HKMS-a su 2019. godine iznosili 13.921.256,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 13.513.791,00 kn. S druge strane, rashodi HKMS-a su 2019. godine iznosili 12.607.374,00 kn, od čega su 3.642.839,00 kn ili 28,9% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Obvezni članovi Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove su sve osobe koje su pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo upisane kao registrirani zastupnici za patente i/ili zastupnici za žigove. Na službenoj stranici te HKPZZŽ-a nema podataka o visini članarine, kao ni o eventualnom oslobođenju od iste. Prema podacima koje raspolažemo, a s obzirom na ukupne prihode od članarine i njihov broj članova, procjenjujemo da je članarina 2019. godine u prosjeku iznosila oko 300,00 kn godišnje.

Ukupni prihodi HKPZZŽ-a su 2019. godine iznosili 23.307,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 23.305,00 kn. S druge strane, rashodi HKPZZŽ-a su iste godine iznosili 30.539,00 kn, a važno je napomenuti kako rashoda za radnike nije bilo jer HKPZZŽ nema svojih zaposlenika.

Hrvatska komora primalja

Obveznici plaćanja u Hrvatskoj komori primalja su primalje koje ostvaruju prihode nesamostalnim radom i one članarinu plaćaju mjesečno u visini od 0,6% bruto osobnog dohotka. Obveznici su još i primalje koje su nosioci privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja djelatnost primaljstva i one plaćaju mjesečnu članarinu u iznosu od 100,00 kn. Primalje koje se nalaze u mirovini, a imaju važeće Odobrenje za samostalni rad članarinu plaćaju u godišnjem iznosu od 200,00 kn. Primalje koje su nezaposlene, a nisu prijavljene na Zavod za zapošljavanje članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 40,00 kn. Zanimljivo je i kako primalje koje su državljanke Republike Hrvatske, a zaposlene su u inozemstvu, plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 100,00 eura.

HKP svoje članice nije oslobodila plaćanja članarine s obrazloženjem kako su njihove članice zdravstveni djelatnici čija financijska egzistencija nije ugrožena za vrijeme trajanja pandemije, budući je rad svih zdravstvenih djelatnika nužan za pružanje zdravstvene skrbi u ovoj izvanrednoj situaciji, te iste redovito ostvaruju prihode. Nadalje, HKP daje obrazloženje kako najveće prihode ostvaruje upravo iz članarina svojih članica te bi oslobođenjem od plaćanja članarina svih članica bilo ugroženo poslovanje Komore u cjelini. Stoga članice Hrvatske komore primalja plaćaju članarinu i za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane COVID-19.

Ukupni prihodi HKP-a su 2019. godine iznosili 1.517.855,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 1.266.887,00 kn. S druge strane, rashodi HKP-a su 2019. godine iznosili 1.464.535,00 kn, od čega su 575.674,00 kn ili 39,3% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeljena je u četiri strukovna razreda. Obveznici plaćanja članarine u Strukovnom razredu za djelatnost sanitarnog inženjerstva su sanitarni tehničari, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 60,00 kn; prvostupnici sanitarnog inženjerstva, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 80,00 kn te diplomirani sanitarni inženjeri i magistri sanitarnog inženjerstva, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 100,00 kn.

Obveznici plaćanja članarine u Strukovnom razredu za djelatnost terapije su stručni prvostupnici radne teraprije. Zdravstveno laboratorijski tehničari, stručni/sveučilišni prvostupnici medicinsko – laboratorijske dijagnostike i magistri medicinsko – laboratorijske dijagnostike obveznici su plaćanja članarine u Strukovnom razredu za medicinsko laboratorijsku djelatnost, dok su stručni/sveučilišni prvostupnici radiološke tehnologije i magistri radiološke tehnologije obveznici plaćanja članarine za Strukovni razred za zdravstvenu radiološku – tehnološku djelatnost. Članarina za obveznike navedenih strukovnih razreda plaća se u mjesečnom iznosu od 0,8% neto plaće.

HKZR svoje članove nije oslobodila plaćanja članarine s obrazloženjem kako članovi HKZR nisu gospodarski subjekti ni pravne osobe te u okviru svoje djelatnosti HKZR nema mogućnost sudjelovanja u ostvarivanju mjera otežanog poslovanja. Također, HKZR nije usvojila nikakve programe u vidu donacija, pomoći, subvencija i slično.

Ukupni prihodi HKZR-a su 2019. godine iznosili 3.970.040,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 3.843.492,00 kn. S druge strane, rashodi HKZR-a su 2019. godine iznosili 3.850.426,00 kn, od čega su 1.088.492,00 kn ili 28,3% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska psihološka komora

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj psihološkoj komori su članovi Komore zaposleni u Republici Hrvatskoj, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 60,00 kn; umirovljeni članovi Komore, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 30,00 kn te članovi Komore zaposleni u inozemstvu, koji članarinu plaćaju u mjesečnom iznosu od 100,00 eura. HPK je usvojila odluku kojom vlasnike i zaposlenike privatnih psiholoških praksi i grupnih privatnih psiholoških praksi upisanih u Imenik, koji obavljaju privatnu psihološku praksu, oslobađa obveze plaćanja članarine u razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Također, na zahtjev HPK, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je uputu kojom je članicama i članovima Hrvatske psihološke komore omogućeno kretanje bez e-Propusnice, na temelju članskih iskaznica koje izdaje HPK.

Ukupni prihodi HPK su 2019. godine iznosili 2.422.803,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 2.091.049,00 kn. S druge strane, rashodi HPK su 2019. godine iznosili ukupno 2.208.620,00 kn, od čega su 882.802,00 kn ili 39,97% svih rashoda činili rashodi za radnike. S Kada bi HPK sve svoje članove oslobodila plaćanja članarine za navedeno razdoblje, izgubila bi 522.709,00 kn. Međutim, s obzirom na to da velika većina članova HPK nije oslobođena plaćanja članarine, jer ne obavlja privatnu psihološku praksu, za očekivati je da će HPK i 2020. godinu zaključiti s viškom prihoda. Cjelokupna imovina HPK na posljednji dan 2019. godine iznosila je 2.852.830,00 kn.

Hrvatska javnobilježnička komora

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori su javni bilježnici, vršitelji dužnosti javnih bilježnika, javnobilježnički prisjednici te javnobilježnički savjetnici. Javni bilježnici pritom plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kn te mjesečnu članarinu solidarnosti u iznosu od 50,00 kn, dok vršitelji dužnosti javnih bilježnika plaćaju samo godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kn, a prisjednici i savjetnici u iznosu od 50,00 kn godišnje. Dana 03. travnja 2020. godine članovi HJK su obaviješteni da zastanu s uplatom obveza za razdoblje ožujka, travnja i svibnja 2020. godine do daljnjih odluka tijela HJK, uz puno uvažavanje važećih propisa o financijskoj poslovanju. Osim toga, Upravni odbor HJK donio je odluku o isplatama novčanih pomoći, odnosno o nepovratnoj financijskoj pomoći javnim bilježnicima u iznosu od 10.000,00 kn i 5.000,00 kn.

Ukupni prihodi HJK su 2019. godine iznosili 7.446.240,00 kn. S druge strane, rashodi HPK su 2019. godine iznosili ukupno 7.439.626,00 kn, od čega su 1.475.454,00 kn ili 19,8% svih rashoda činili rashodi za radnike.

Hrvatska komora dentalne medicine

Članstvo u Hrvatskoj komori dentalne medicine obvezno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području RH, a dobrovoljno za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan RH, koji su u mirovini ili nezaposleni. Članarina se u HKDM-u plaća kvartalno. Doktori dentalne medicine i dentalni tehničari plaćaju isti godišnji iznos od 800 kn, dok asistenti plaćaju upola manju članarinu tj. 400 kn.godišnje. Uslijed krize izazvane COVID-19 virusom, HKDM je u cijelosti oslobodila članove plaćanja članarine za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Ukupni prihodi HKDM 2019. godine su iznosili 13.133.982,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 5.178.609,00 kn. Nadalje, rashodi HKDM su 2019. godine iznosili 10.997.492,00 kn, od čega su rashodi za radnike iznosili 2.730.887,00 kn, ili 20,8% svih rashoda. Pod pretpostavkom da bi HKDM u 2020. godini ostvarila iste prihode od članarine kao i u 2019. godini, uslijed donošenja odluke o oslobođenju od plaćanja članarine, izgubiti će 1.294.652,25 kn. Međutim, s obzirom na to da je HKDM u 2019. godini ostvarila višak prihoda u iznosu većem od 2 millijuna kuna, ta bi komora svoje članove mogla osloboditi plaćanja članarine i u duljem vremenskom periodu.

Hrvatska komora fizioterapeuta

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori fizioterapeuta jesu fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari i maseri-kupeljari, no također i članovi koji su nezaposleni i neprijavljeni na Zavod za zapošljavanje, kao i oni koji su državljani RH a zaposleni u inozemstvu. Redovni članovi HKF-a su dužni plaćati članarinu mjesečnog iznosa od 50,00 kn, a koja se može plaćati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje. S druge strane, članarinu su dužni plaćati i nezaposleni članovi ako ostvaruju novčana prava preko HZZ-a, trudnice na čuvanju trudnoće kao i kolegice na rodiljnom dopustu, dok njihovi kolege koji su državljani RH a rade u inozemstvu plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 150 eura koja se može uplaćivati i na mjesečnoj bazi.

U tijeku pandemije izazvane virusom COVID-19, HKF-u je upućen prijedlog za solidariziranjem s članstvom te privremenim ukidanjem članarina. Kako na isti HKF nije reagirala, upućen je i Zahtjev za privremenim ukidanjem plaćanja članarine za sve članove HKF za vrijeme trajanja ove zdravstvene i gospodarske krize. Zahtjev je popraćen i otvorenom peticijom koju je potpisalo preko 600 članova, na što se HKF i dalje nije službeno očitovala,osim putem  Facebook  stranice..

Ukupni prihodi HKF su 2019. godine iznosili 3.712.588,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 2.949.559,00 kn. Ukupni rashodi Komore za 2019. godinu iznosili su 2.677.256,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 958.676,00 kn, odnosno 25,8% svih rashoda.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva jesu ovlašteni inženjeri građevinarstva i strane ovlaštene osobe građevinske struke upisane u imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja. Inženjeri gradilišta i voditelji radova imaju pravo upisa u Imenik inženjera gradilišta i/ili imenik voditelja radova u skladu sa posebnim propisom koji uređuje obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje i propisa koji uređuje stjecanje članstva u Komori. Članarina HKIG-u se plaća godišnje, u iznosu od 1.800,00 kn. HKIG još nije donijela odluku o oslobođenju od plaćanja članarine zbog COVID-19, no navode da je u tijeku izjašnjavanje tijela Komore o oslobođenju od plaćanja članarine u razdoblju od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. HKIG također navodi kako će u 2020. godini biti organiziran veći broj besplatnih seminara, predavanja i slično kako bi članovi mogli ispuniti obvezu stručnog usavršavanja bez dodatnih troškova.

Ukupni prihodi HKIG u 2019. godini iznosili su 10.730.172,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 10.593.530,00 kn. Ukupni rashodi Komore u 2019. godini iznosili su 9.631.068,00 kn, od čega su rashodi za radnike iznosili 1.905.664,00 kn ili 19,8% svih rashoda.

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije su inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drv­ne tehnologije, odnosno stručne poslove poput projektiranja, izrade, procjene, izvođenja i dr. Članarina se plaća godišnje, u iznosu od 750,00 kn, dok umirovljeni članovi plaćaju 375,00 kn godišnje. HKIŠDT nije donijela odluku o oslobođenju od plaćanja članarine jer se prema njihovom službenom očitovanju članarina tek naplaćuje u studenome ili prosincu tekuće godine.

Ukupni prihodi HKIŠDT za 2019. godinu iznosili su 2.838.677,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 2.739.778,00 kn. Ukupni rashodi HKIŠDT za 2019. godinu iznosili su 3.085.335,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike činili 22,1% ukupnih rashoda, točnije, 681.009,00 kn.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj komori medicinskih biotehničara jesu svi zaposleni medicinski biokemičari na području Republike Hrvatske koji obavljaju neposredne poslove zdravstvene zaštite, te članovi mogu biti i svi ostali medicinski biokemičari s položenim stručnim ispitom. Članarina se plaća godišnje, u iznosu od 1.125,00 kn. HKMB nije donijela odluku o oslobođenju članova od plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HKMB-a za 2019. godinu iznosili su 916.630,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 602.638,00 kn. Ukupni rashodi HKMB-a za 2019. godinu iznosili su 788.857,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 443.864,00, odnosno činili su 56,3% svih rashoda.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije su ovlašteni inženjeri geodezije, koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije geodetske struke u geodetskoj djelatnosti. Članarina se HKOIG-u plaća godišnje, u iznosu od 1.800,00 kn. HKOIG je usred krize izazvane COVID-19 virusom u cijelosti oslobodila članove plaćanja članarine za II. kvartal 2020. godine, to jest, za travanj, svibanj i lipanj.

Ukupni prihodi HKOIG 2019. godine su iznosili 3.130.057,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 1.708.869,00 kn. Nadalje, rashodi HKOIG-a su 2019. godine iznosili 2.842.618,00 kn, od čega su rashodi za radnike iznosili 641.738,00 kn, ili 22,6% svih rashoda. Pod pretpostavkom da bi HKOIG u 2020. godini ostvarila iste prihode od članarine kao i u 2019. godini, uslijed donošenja odluke o oslobođenju od plaćanja članarine, izgubiti će 427.217,25 kn.

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Obveznici plaćanja članarine HKPS-u jesu porezni savjetnici. Članarina se Komori plaća godišnje, kroz četiri obroka, u ukupnom iznosi od 1.200,00 kn.

Ukupni prihodi HKPS-a u 2019. godini iznosili su 448.171,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 79.170,00 kn. Ukupni rashodi Komore za 2019. godinu iznosili su 459.572,00 kn, pri čemu nema informacija o iznosu rashoda za radnike.

Hrvatska komora socijalnih radnika

Obveznici plaćanja članarine HKSR-a su magistri socijalnog rada,  magistri socijalne politike i  sveučilišni prvostupnici socijalnog rada  koji obavljaju djelatnost socijalnog rada. Članarina se plaća u mjesečnom iznosu od 0,7% od neto plaće obveznika. HKSR nije donijela odluku o oslobođenju od plaćanja članarine s obrazloženjem kako je osiguravanje adekvatnih uvjeta rada u nadležnosti poslodavca, odnosno resornog ministarstva, a zaštita prava radnika u nadležnosti sindikata. Ako je tako, postavlja pitanje što članovi HKSR-a imaju od svoje komore?

Ukupni prihodi HKSR-a u 2019. godini iznosili su 1.304.388,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 1.214.205,00 kn. Ukupni rashodi HKSR-a za 2019. godinu iznosili su 1.114.781,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike u 2019. godini iznosili 421.703,00 kn, tj. 37,8% ukupnih rashoda.

Hrvatska liječnička komora 

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj liječničkoj komori su liječnici – doktori medicine koji rade na poslovima zdravstvene zaštite, iako članovi Komore mogu biti i svi ostali liječnici – doktori medicine sukladno odredbama posebnog zakona, Statuta i drugih posebnih akata Komore, kao i liječnici umirovljenici. Članarina se plaća mjesečno, pri čemu iznos za redovne članove iznosi 125,00 kn mjesečno, a za liječnike umirovljenike iznosi 60,00 kn mjesečno.

Ukupni prihodi HLK-a u 2019. godini iznosili su 27.990.271,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 25.764.768,00 kn. Ukupni rashodi HLK-a u 2019. godini iznosili su 29.416.621,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 7.241.522,00 kn, činivši 24,6% ukupnih rashoda.

Hrvatska odvjetnička komora

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK) su svi odvjetnici na području Republike Hrvatske. Članarina se Komori plaća mjesečno, u iznosu od 220,00 kn te još dodatnih od 50,00 do 150,00 kuna odvjetničkom zboru kojem pojedini odvjetnik pripada, tako da se ukupna članarina kreće od 270,00 do 370,00 kuna mjesečno. HOK je donijela odluku o oslobađanju svih članova u cijelosti od plaćanja članarine za travanj 2020. godine. O idućim obvezama plaćanja članarine još nije donesena nikakva odluka.

Ukupni prihodi HOK-a u 2019. godini iznosili su 19.838.745,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 18.738.042,00 kn. Ukupni rashodi HOK-a u 2019. godini iznosili su 17.603.483,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 5.160.468,00 kn, činivši 29,3% ukupnih rashoda. Pod pretpostavkom da bi HOK u 2020. godini ostvarila iste prihode od članarine kao i u 2019. godini, uslijed donošenja odluke o oslobođenju od plaćanja članarine, izgubiti će 1.561.503,50 kn.

Hrvatska revizorska komora

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj revizorskoj komori jesu ovlašteni revizori, revizorski vježbenici, revizorska društva i samostalni revizori. Članarina se Komori plaća godišnje u iznosu od 560,00 kn. HRK nije donijela nikakvu odluku o oslobađanju od plaćanja članarine, no u službenom očitovanju iznose mogućnost naknadnog odlučivanja o mjerama pomoći.

Ukupni prihodi HRK-a u 2019. godini iznosili su 4.492.531,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 2.196.378,00 kn. Ukupni rashodi u 2019. godini iznosili su 3.439.102,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 1.163.034,00 kn, to jest, 33,8% ukupnih rashoda.

Hrvatska ljekarnička komora

Obveznici plaćanja članarine Komori jesu magistri farmacije koji rade na području RH na  neposrednim poslovima zdravstvene zaštite  obavljanjem ljekarničke djelatnosti. U Komoru se mogu učlaniti i drugi magistri farmacije s položenim stručnim ispitom. Pod magistrom farmacije podrazumijevaju se zdravstveni radnici koji su stekli diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju farmaceutskog usmjerenja (magistri farmacije, diplomirani farmaceuti, diplomirani inženjeri farmacije i osobe kojima je priznata stručna inozemna kvalifikacija za obavljanje ljekarničke djelatnosti po posebnim propisima), a koji obavljaju

ljekarničku djelatnost. Članovi Komori plaćaju godišnju članarinu u visini od 500,00 kn. HLJK nije oslobodila svoje članove od plaćanja članarine, iako je osnovala Krizni stožer Hrvatske ljekarničke komore s ciljem pravodobitne pomoći svojim članovima.

Ukupni prihodi HLJK-a u 2019. godini iznosili su 3.460.620,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 1.904.632,00 kn. Ukupni rashodi Komore u 2019. godini iznosili su 2.874.614,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 1.071.386,00 kn, tj. 37,3% ukupnih rashoda.

Hrvatska veterinarska komora

Obveznici plaćanja članarine Hrvatskoj veterinarskoj komori su svi veterinari i veterinarski tehničari koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti na području Republike Hrvatske. Redovito članstvo u Komori imaju i veterinari i veterinarski tehničari koji neposredno ne  obavljaju veterinarsku djelatnost, koji obavljaju djelatnost izvan Republike Hrvatske, umirovljeni veterinari i nezaposleni veterinari i veterinarski tehničari te veterinari iz stranih država, s prebivalištem na području Republike Hrvatske ili bez prebivališta, a koji se dobrovoljno učlane u Komoru. Članarina se plaća godišnje, u iznosu od 600,00 kn za redovne članove, te 45,00 kn za umirovljene veterinare. HVK nije donijela nikakvu odluku o oslobođenju od plaćanja članarine, iako navode da će u slučaju duljeg trajanja pandemije COVID-19 donijeti mjere pomoći članovima. Nadalje, HVK je odredila da su nezaposleni članovi, oni na porodiljnom dopustu i na bolovanju duljem od mjesec dana oslobođeni od plaćanja članarine.

Ukupni prihodi HVK u 2019. godine iznosili su 2.152.294,00 kn, od čega su prihodi od članarina iznosili 1.075.850,00 kn. Ukupni rashodi HVK u 2019. godini iznosili su 2.036.666,00 kn, pri čemu su rashodi za radnike iznosili 558.719,00 kn, činivši 27,4% ukupnih rashoda.

Zaključak

Organizacije koje od radno aktivnih ljudi naplaćuju mjesečnu ili godišnju naknadu, a za uzvrat im dozvoljavaju da rade, nazivaju se zloćinačkim organizacijama ili mafijom (camorra), a takva se prisilna naplata naziva reketarenjem ili iznudom.

Komorski sustav u RH danas je postavljen upravo tako: članovima koji svojoj komori ne plate mjesečnu ili godišnju naknadu, kolika god ona bila, komora će zabraniti pravo na rad. Sve je legalno: komorama koje predstavljaju nepotrebno financijsko opterećenje svim svojim članovima koji rade i privređuju, zakonima RH je osiguran je upravo takav monopolski položaj.

Prema tome, adekvatna mjera za pomoć članovima komora, bila bi uvođenje dobrovoljnog članstva u komorama, a u skladu s tim, Vladi RH smo uputili prijedlog o reformi komorskog sustava. Tko želi biti član komora i plaćati im članarinu – slobodno mu, a tko ne želi – isto tako. Zakonskim promjenama u tom smjeru Vlada RH bi osigurala slobodu za preko 120 tisuća članova strukovnih komora, kao i za sve članove gospodarssko-strukovnih komora, kojih je još i više.

“Mnoge države imaju mafiju, ali u Hrvatskoj mafija ima državu!” (Jeffrey T. Kuhner)

doc. dr. sc. Domagoj Švegar

Psihološko proljeće, koordinator inicijative

One thought on “Analiziramo članarine, prihode, rashode i imovinu 27 komora: Što su komore poduzele za pomoć svojim članovima i gospodarstvu?

  1. Legalna državno dozvoljena mafija niš koristi imaju bezrazložno oduzeti licencu ako se samo upita ili ukaže na nepravilnodti i lopovluk u samoj komori takve komore nam netrebaju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)