Prihodi i rashodi strukovnih komora RH u 2018.

Strukovne komore su u 2018. godini ostvarile 17.148.845,00 kn viška prihoda. Od 18 komora koje su godinu završile u plusu najveći višak prihoda ostvarila je Hrvatska komora medicinskih sestara (3.769.705,00 kn), dok je od 6 komora koje su u 2018. godini ostvarile veće rashode od prihoda, najveći “gubitaš” bila Hrvatska revizorska komora s manjkom prihoda od 1.013.145,00 kn.

U ukupnim prihodima komora (136.663.513,00 kn), članarine i članski doprinosi imaju udio od 84,82% (115.912.174,00 kn), ali i velik dio od preostalih 15.18% prihoda komorama su također uplatili njihovi članovi (npr. kroz polaganje stručnih ispita, obnavljanje licenci, usavršavanje, globe temeljem presuda disciplinskih tijela i slično). Ostatak prihoda komore su ostvarile od financijske imovine (kamata na štednju i sl.), druge imovine, donacija, uplata iz državnog proračuna po posebnim propisima (npr. za provođenje stručnog nadzora nad radom svojih članova) i slično.

Prihode i rashode svih komora prikazujemo u priloženoj tablici (24 komore rangirane su prema višku prihoda), možda će vas zanimati 🙂

Prihodi i rashodi komora
Prihodi i rashodi komora za 2018. g